Általános szerződési feltételek

A DENTALMESTER KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás és egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, páciensek részére

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis, mint ÁSZF) szabályozzák a Dentalmester Kft., mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Páciens - a továbbiakban együttesen: Felek) között. A Páciens: az egyedi szolgáltatási szerződésben, a kezelési tervben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.
A Páciens és a Szolgáltató között egészségügyi szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó megállapodás jön létre a jelen általános szerződési feltételek alapján.

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

1. A Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Dentalmester Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 5. fsz. 2
Cégjegyzékszáma: 01-09-359648
Adószáma: 27971309-1-43
E-mail címe: info@mesterdent.hu
Képviseli: Dr. Le Thien Dóra, ügyvezető

2. Általános rendelkezések

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján térítéses (nem társadalombiztosítás által finanszírozott) fogorvosi ellátást és magán egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, mely a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, rendelkezik.
A Páciens a Szolgáltató által tett és a Páciens által elfogadott egyedi árajánlat alapján a díjazás megfizetésére vállal kötelezettséget. A Páciens számára egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános, a szolgáltatói szerződésben külön nem szabályozott feltételeire a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. A Páciens az Anamnézis lap aláírásával az Árlista, az ÁSZF és az Adatvédelmi szabályok megismerését és elfogadását is beleértve, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Páciens kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást nem finanszírozza a társadalombiztosítási ellátás. A szolgáltatás díja a Páciens aktuális egészségi és fogazati állapotára, egyedi igényeire, egyedi kezelési tervére, illetve a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre tekintettel kerül megállapításra.
Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatásai között közvetített, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló fogorvosok, fogtechnikusok és egyéb dolgozók által nyújtott szolgáltatásokat is tartalmazhatnak.

3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges jogszabályokban rögzített minimális tárgyi eszközökkel, szakmai, hatósági illetőleg érvényes működési engedélyekkel és feltételekkel a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan rendelkezik. Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatás gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik.
3.2. Szolgáltató ellátása során törekszik arra, hogy a Páciens részére biztosított időpontban fogadni tudja a Pácienst, az ellátás jellegéből adódóan azonban ez módosulhat, így az előzetesen foglalt időpontban történő ellátásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így a Páciens kártérítésre ebből kifolyólag nem tarthat igényt. A Szolgáltató továbbá bármikor jogosult lemondani az ellátás időpontját, a Páciens ebből eredően kártérítésre nem tarthat igényt. Ilyen lemondás esetén a Szolgáltató a Pácienssel új időpontot egyeztet.
3.3. Páciens köteles az előzetesen egyeztetett időpontra időben érkezni, és a szolgáltatás ellátása során a betegváróban tartózkodó más páciensek és azok hozzátartozóinak nyugalmát nem zavarni. Amennyiben a Páciens le kívánja mondani az előzetesen egyeztetett időpontot, azt köteles legkésőbb 24 órával a megbeszélt időpont előtt megtenni.
3.4. A Páciens köteles jóhiszeműen együttműködni és tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges a diagnózis megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és az beavatkozások elvégzéséhez vagy ajánlásához, így különösen köteles a Páciens tájékoztatni a Szolgáltatót minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben mind arról, amely a saját, illetve mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről illetve fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett.
3.5. Páciens köteles tájékoztatni a Szolgáltatót minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról, továbbá a gyógykezelésével kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott rendelkezéseket betartani.
3.6. Az egészségügyi szolgáltatás keretében felvett kórelőzmény során a páciens által személyes adataira, egészségügyi állapotára, betegségeire, illetve korábbi kezeléseire vonatkozó információk helytállóságáért és valódiságáért a Páciens kizárólagosan felelős, a Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget. A Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága vagy késedelme esetén a Szolgáltató jogosult módosítani a kezelési terven, és így az Árajánlaton is. A Páciens köteles továbbá bármely előzetesen megadott információk változása esetén (pl.: újabb kezelés, esetleges korábban nem ismert alapbetegség) arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és tudomásul veszi, az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a Páciens a valóságnak nem megfelelő, illetőleg hiányos vagy félrevezető adatokat szolgáltat a saját egészségügyi állapota, dokumentációja illetőleg betegségeire vonatkozóan.
3.7. A jelen 3. fejezetben foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére, illetve súlyos szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3.8. A Páciens az Anamnézis (betegfelvételi) Adatlap aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Páciens az Anamnézis (betegfelvételi) Adatlap aláírásával, elismeri, hogy a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatási szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens a jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, és átolvashassa.
3.9. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás elvégzését megtagadja, ha a Páciens fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota annak elvégzését nem tenné lehetővé, úgyszintén akkor is, ha a Páciens fizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Szolgáltatás Szolgáltató által történő megtagadásáért, a jelen pontban felsorolt okok miatt a Páciens kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, a kártérítési felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
3.10. A kezelések során Páciens – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben Páciens csak azokért a szolgáltatásokért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett, illetve amelyek már teljesítésre kerültek (pl.: fogtechnikai munka). A kezelés megszakításából esetlegesen keletkező hátrányok a kezelés megszakítását kezdeményezőt terhelik.
3.11. A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében a Páciens tájékoztatja Szolgáltatót, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, így különösen minden korábbi vagy időközben kiderült betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, vagy annak időközbeni változásáról, továbbá egészségkárosító kockázati tényezőiről amelyek a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások biztonságos elvégzéséhez szükséges. A Páciens tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mind arra a tényre, körülményre (így különösen fertőző betegségekre, lezajlott radioterápiás, kemoterápiás kezelések, szervátültetés, pacemaker stb.), amely saját vagy mások egészségét, életét, vagy testi épségét veszélyeztethetik. Amennyiben a Páciens a fenti tájékoztatási kötelezettségének az Anamnézis lapon írásban nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, valótlan adatokat közöl, úgy az ebből eredő következményekért Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.
3.12. Pácienst megilleti valamennyi betegjog, és köteles valamennyi jogszabályban rögzített kötelezettségét betartani az egészségügyről szól 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban Eü. tv.) foglaltak szerint. A Szolgáltató- az Eü. tv. II. fejezete szerinti - tájékoztatása a vonatkozó betegjogokról és kötelezettségekről a jelen ÁSZF I. sz. mellékleteként a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
3.13. Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni alapos indok esetén, a Páciens elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Páciens időben nem tesz eleget, vagy más alapos ok merül fel.

4. Jótállásra vonatkozó feltételek
4.1. A garancia érvényesítésének alapvető feltétele az orvosi utasítások maradéktalan betartása, így fogorvosi kezelések esetén például a megfelelő szájhigiénia, valamint az előírás szerinti vagy általánosságban a háromhavonta/félévente/évente a Szolgáltató által személyre szabottan elrendelt és a rendelőjében elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, tisztítás és a szükségessé vált kezelések időben történő és a szakmai előírásoknak megfelelő elvégzése, a jótállási időtartam végéig. Amennyiben a Páciens a féléves tisztítást, illetve kontrollt elmulasztja, úgy a jótállás automatikusan hatályát veszti. A jótállás pénzvisszafizetésre nem jogosít fel, kizárólag a kiesett/sérült fogtömés, fogpótlás vagy implantátum helyreállítását fedezi. Amennyiben a fog gyökérkezelése szükségessé válna, annak költségeit a Páciens fedezi, arra a jótállás nem terjed ki.
4.2. Szolgáltató a Páciensnek nyújtott fogászati szolgáltatásokkal kapcsolatban: esztétikus tömés: 2 év, betét (inlay/onlay): 2 év, rögzített fix pótlásoknál (korona, híd): 3 év, porcelán héj: 1 év, kivehető fogpótlás: 1 év, implantátum: az implantátum anyagköltségére vonatkozóan 5 év garanciát vállal.
4.3. A jótállás érvényét veszti, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike nem teljesül. (Azaz akár egy feltétel nem teljesülése esetén a Szolgáltató nem vállal jótállást.)
4.3.1. A Páciens nem jelenik meg a kezelőorvos által előírt kontrollvizsgálatokon, illetve tisztításon.
4.3.2. A Páciens megszakítja a kezelési folyamatot.
4.3.3. A kezelés a Páciens kifejezett kérésére eltér a kezelőorvos által javasolt beavatkozástól.
4.3.4. A Páciens elhanyagolja a szájhigiéniát.
4.3.5. A Páciens nem tartja be maradéktalanul a kezelőorvos utasításait.
4.3.6. A fogmű károsodását rendszeres csikorgatás, vagy erős fogszorítás okozza.
4.3.7. A Páciens bármilyen kezelést végeztet el az adott fogon egy másik fogászaton és/vagy a fogmű javítását a Dentalmester Kft. telephelyén kívül kísérelték meg (fogorvos, fogtechnikus).
4.3.8. Páciens a kezelőorvos által javasolt harapáslazító sínt nem készítteti el, vagy nem hordja azt, melynek következménye a túlzott fogszorításból adódó porcelán lepattanás.
4.3.9. A kezelés sikertelensége a fogászattól független, egyéb egészségügyi tényezők miatt következik be. Ha krónikus betegség hatására károsodik a fogazat, illetve a fogpótlás (pl. daganatos megbetegedés során kemoterápia és sugárkezelés utáni állapot, csontritkulás, cukorbetegség).
4.3.10. A fogpótlás szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat következtében sérül meg, mozdul el vagy esik ki, illetve ha azt mechanikai (pl. törés, baleset), vagy kémiai sérülés éri.
4.3.11. A kezelést megelőzően nem ismert allergia okozta problémákra, illetve azok következményeire a jótállás nem terjed ki.
4.3.12. A páciens alkohol- vagy kábítószerfüggő, és a kezelés sikertelensége ezzel összefüggésbe hozható.
4.3.13. Az előzetesen megbeszélt fogászati kontrollidőpontjain a páciens nem jelenik meg az Dentalmester Kft. rendelőjében.
4.3.14. A páciens a díjfizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.
4.3.15. A fogászati implantátum nem az orvosilag javasolt kezelés, ám a páciens saját felelősségére ezt választja.
4.3.16. A Páciens a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.
4.4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes fogászati megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre, valamint a fogak gyökérkezelése során, vagy után fellépő szövődményekre és annak következményeire (esetlegesen a fog eltávolítása válhat szükségessé).

5. Díjazás, fizetési feltételek
5.1. A Szolgáltató a Pácienst a szolgáltatások díjairól, a tevékenység végzését megelőzően tájékoztatja, az aktuális Árlista figyelembevételével. Az aktuális árlista tájékoztató jellegű, annak hatályos verziója elérhető az alábbi weboldalon: https://www.mesterdent.hu/arak/.
5.2. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.
5.3. A Szolgáltató külön írásbeli ajánlatot („Árajánlat”) külön kérésre vagy egyedi esetben ad. Szolgáltató írásbeli ajánlata 3 (azaz három) naptári hónapig érvényes, kivéve, ha azt az Árajánlat eltérően nem rögzíti. Az egyedi árajánlattal érintett kezelés során felmerülő egyéb beavatkozások plusz költséggel járhatnak. Páciens ezért kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Árajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is módosulhatnak.
5.4. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését követően forint alapú, papír vagy elektronikus számlát bocsát ki, melynek átvételével Páciens a szolgáltatás teljesítését igazolja. A kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya, egészségkártya) és határidejét.
Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton/elektronikus úton megküldeni a Páciens részére.
5.5. A kezelés díja a kezelést követően fizetendő készpénzben, bankkártyával vagy egészségpénztár felé kiállított számla használatával. Amennyiben a Páciens nem tudja a kezelést követően azonnal kifizetni a kezelés díját, azt a Szolgáltató által kiállított számlában feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben megteheti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg.
5.6. Amennyiben a szolgáltatást a Páciens valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni és igazolni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, illetve egészségpénztárakkal kapcsolatban fogad el pénzügyi teljesítést.
5.7. Fogtechnikai munkák, anyagok szolgáltatása esetén a felmerülő költségek fele, 50%-a előre, a lenyomat vételt követően, a fennmaradó összeg az anyag beépítésekor, átadásakor fizetendő.

6. Személyes adatok védelme, titoktartás, és tájékoztatás
6.1. A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Páciens által megadott és a Páciensről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. A Szolgáltató által a Páciensről kezelt személyes adat titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, ahhoz harmadik személyeknek – saját alvállalkozóin kívül – nem biztosít hozzáférést.
6.2. A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelésekről, a kezelések időpontjairól vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat harmadik személyeknek nem adja ki.
6.3. Páciens tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi, orvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles.
6.4. Páciens tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató rendelőjében hang-, és képfelvétel készül.
6.5. Szolgáltató az általa okozott kárért a törvényekben és jogszabályokban előírt módon és mértékben köteles helytállni.
6.6. A további adatvédelemmel kapcsolatos információk a Szolgáltató weboldalán, az „Adatvédelmi tájékoztató” oldalon olvashatóak.

7. Panaszkezelés
7.1. A Páciens jogosult írásban panaszt tenni az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltatónál, aki azt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Pácienst. Panaszát elküldheti az Dentalmester Kft. részére postai úton vagy e-mailben (info@mesterdent.hu), illetve a recepción személyesen is panaszt tehet. Az esetleges minőségi vagy egyéb kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval.
7.2. Ha a 4. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.
7.3. A panasztételhez való jog nem érinti a páciens azon jogát, hogy a külön jogszabályokban leírtak szerint a panasz kivizsgálása érdekében más szervekhez forduljon:
Jogsérelem esetén: EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Weboldal: http://www.ijsz.hu/
Orvosszakmai panaszesetén: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
Weboldal: https://www.nnk.gov.hu
Etikai panasz esetén: Magyar Orvosi Kamara
Weboldal: https://mok.hu/
7.4. A Páciens szintén jogosult az illetékes betegjogi képviselőnél panaszt tenni. A betegjogi képviselő elérhetőségei:
Lengyel Ingrid
Email: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu
Telefon: +3620/4899-609
7.4. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Betegjogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatója, amelyben a betegeket megillető panaszjogról további információk is találhatóak.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró és a szolgáltatást igénybe vevő személy aláírásra jogosult.
A szolgáltatást csak 18 éven felüli, nagykorú személyek vehetik igénybe. 18 éven aluliak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük magyar jogszabályok szerint megadott írásbeli hozzájárulásával vehetik igénybe.
8.2. Páciens, vagy annak törvényes képviselője a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételével, valamint az Anamnézis lap és a Szerződések (Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat, árajánlat, kezelési terv stb.) aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.
8.3. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
8.4. Páciens bármikor jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen ÁSZF alapján létrejövő egészségügyi szolgáltatási szerződést, azonban a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatások díjazását köteles megfizetni.
8.5. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok az irányak, különös tekintettel: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet.
8.6. A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.7. A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Szolgáltató weboldalán (https://mesterdent.hu) történő közzététellel válik hatályossá, valamint megtekinthető a rendelő recepcióján.

Az ÁSZF 2020.10.01. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes.

Jelen ÁSZF módosítva: 2023.10.01.