Adatkezelési tájékoztató

a Dentalmester Kft. (MesterDent Fogászat) adatkezeléseihez kapcsolódóan

Az alábbiakban a Dentalmester Kft. adatkezelési szabályzatáról olvashat, melynek mindenkori legfrissebb verziója a weboldal Adatkezelési tájékoztató pontjában olvasható. A weboldal látogatásával Ön elfogadja az adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!
Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy a Dentalmester Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megismerhető legyen, maga az adatkezelés az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak megfeleljen, azokkal összhangban legyen. Ennek megfelelően az Adatkezelő célja, mint egészségügyi adatokat kezelő gazdasági társaság, hogy tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napjától irányadó GDPR, azaz „Általános Adatvédelmi Rendelet”-ben (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete), továbbá az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (továbbiakban Eüak.) az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozásnak maradéktalanul eleget tegyen.
A szabályzat személyi és tárgyi határa kiterjed az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetre (Adatkezelő), annak valamennyi munkavállalójára, valamint a szakmai felügyeletet, ellenőrzést végző szervezetre és természetes személyre az Adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre (továbbiakban: páciens vagy érintett), azon külső szolgáltatóra, amely a fogorvosi/orvosi ellátást nyújtó Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül, az Eüak tv. előírásai szerint kezelt, a páciens vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra, jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az Adatkezelőnél fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésre

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő neve: Dentalmester Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 5. fsz. 2.
Cégjegyzékszáma: 01-09-359648
Adószáma: 27971309-1-43
E-mail címe: info@mesterdent.hu
Postai címe: 1095 Budapest, Mester u. 5. fsz. 2.
Képviseli: Dr. Le Thien Dóra, ügyvezető

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek:
 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.
A fent felsoroltakon kívül törvényben meghatározott esetekben jogosult az adatkezelésre. Így többek között:
 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,
 • statisztikai vizsgálat,
 • tudományos kutatás,
 • közigazgatási eljárás,
 • szabálysértési eljárás,
 • ügyészségi eljárás,
 • bírósági eljárás, stb.
Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. Egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel, vagy a szolgáltatások nyújtása során a természetes személy egyéni azonosítása érdekében gyűjtött adat. A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel. A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele.
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A Dentalmester Kft.-nél az ellátás során az adatkezelés célja és időtartama részletezve:
 • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: a www.mesterdent.hu weboldalon keresztül a Kapcsolat űrlap/”Foglaljon időpontot most” kitöltése, időpont egyeztetés és kapcsolattartás céljából e-mailben vagy telefonon.
Az adatkezelés jogalapja: a páciens, mint érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A páciens neve, telefonszáma vagy e-mail címe, a kívánt kezelés típusa.
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: a páciens személyes adatainak hiányában nem tudjuk telefonon megkeresni és felvenni vele a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
 • Emlékeztető SMS, illetve e-mail küldése a fogászati ellátás időpontjára vonatkozóan.
Az adatkezelés célja: A páciens részére az előzetesen egyeztetett, foglalt időpontra vonatkozóan email és/vagy emlékeztető SMS üzenet küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a páciens, mint érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a páciens neve, kapcsolattartási adatai, az ellátás időpontja és annak típusa.
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: a páciens személyes adatainak hiányában nem tudjuk emlékeztetni az ellátás időpontjára vonatkozóan.
 • Az Adatkezelő, mint egészségügyi szolgáltató által nyújtott járóbeteg ellátásba tartozó egészségügyi szolgáltatás biztosítása a Páciens részére.
Az adatkezelés célja: A járóbeteg-ellátás körébe tartozó teljeskörű fogorvosi ellátás, illetve vizsgálatok elvégzése, recept és e-recept felírása, az ellátással összefüggő nyilvántartások vezetése, jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségek teljesítése, a pácienssel történő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, az egészségügyi szolgáltatási szerződésben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, ideértve a járóbeteg szakellátás során történő gyógyászati ellátást illetve ennek érdekében történő adattovábbítást is, valamint az egészségügyi szolgáltatói szerződések nyilvántartása, elszámolása.
Az adatkezelés jogalapja: a páciens és az egészségügyi szolgáltató között létrejövő egészségügyi szolgáltatási szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: a páciens személyazonosító adatai, kapcsolattartási adatai, egészségügyi állapotára, illetve kezelésére vonatkozó adatai.
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: a Dentalmester Kft. a szolgáltatási szerződés megkötésének hiányában, nem tud egészségügyi szolgáltatást nyújtani a páciens
 • Számla kiállítása és annak megőrzése
Az adatkezelés célja: az egészségügyi szolgáltatási szerződés alapján, a szolgáltatás ellenértékeként elkészülő számla kiállítása és annak őrzése.
Az adatkezelés jogalapja: a Dentalmester Kft.-re, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok köre: a páciens neve, a számlaviselő neve, címe, a számlán rögzített termékek és szolgáltatások igénybevételének ténye.
 • Adatkezelés és adattovábbítás az EESZT (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felületen
Az adatkezelés célja: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (ún. Eüak. tv.) 35/A-N § előírásai szerint az Dentalmester Kft. köteles megküldeni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felé az egészségügyi ellátása során keletkezett, az Eüak. tv.-ben felsorolt egészségügyi dokumentumokat és adatokat. Az adatok továbbításának megtagadására az Dentalmester Kft.-nek nincs lehetősége.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a páciens, mint érintett önrendelkezési jogának figyelembevétele mellett, mivel az Eüak. tv. 35/H § (1) bekezdésében foglaltak szerint önrendelkezési nyilatkozattal lehetősége van meghatározni a Páciensnek, hogy az EESZT által kezelt személyes és különleges adatai milyen mértékben ismerhetők meg más egészségügyi ellátó által.
A kezelt adatok köre: a páciens személyi azonosító adatai, egészségügyi dokumentációja, illetve ebben rögzített valamennyi személyes adata.
 • Panaszok kezelése
Az adatkezelés célja: A Dentalmester Kft. egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatosan beérkező panasz kivizsgálása.
Az adatkezelés jogalapja: a Dentalmester Kft.-re mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (1997. évi CLIV. törvény [Eütv.] 29 §).
A kezelt adatok köre: a panasztevő, illetve a páciens személyazonosító adatai, a panasz kapcsán érintett személyes adatok.
 • Külső labor/diagnosztika/ egyéb eü. szolgáltatás nyújtása külső szolgáltató által
Az adatkezelés célja: a Dentalmester Kft. egészségügyi szolgáltatásainak nyújtása során a szolgáltatás nyújtása érdekében együttműködik labor/diagnosztikai egyéb eü. szolgáltatást nyújtó külső egészségügyi szolgáltatókkal, akiknek a Páciensek személyes adatait továbbítja.
Az adatkezelés jogalapja: a páciens önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a páciens személyazonosító adatai, taj száma, a kért szolgáltatás fajtája, típusa.

Adatkezelés időtartama
Egészségügyi adatok 1997. évi XLVII. tv. 30. § Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.Könyvviteli elszámoláshoz szükséges adatok 2000. évi C. tv. 169. § A könyvviteli elszámolás alapját képező számviteli bizonylatokhoz szükséges személyes adatok esetében legalább 8 év.
Egyéb adatok esetében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam, illetve azon időtartam, amíg adatok kezelése jogos érdek.

A személyes adatok címzettjei
Az Dentalmester Kft. az egészségügyi ellátás és a szolgáltatás nyújtása során igénybe vesz alvállalkozókat, közreműködőket. Ezek az alvállalkozók a személyes adatok egy részét vagy egészét megismerhetik tevékenységük folytán. Az alvállalkozókkal, mint adatfeldolgozókkal, a jogszabályoknak megfelelő szerződést kötöttünk annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítsuk. Az Dentalmester Kft. alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozók neve és elérhetőségei:
Név: DM Account Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23., 4/1.
Adószám: 32115103-1-41
Adatfeldolgozás oka: könyvelési szolgáltatások

Név: Sztavronikolopulos Tamás EV
Székhely: 2119 Pécel, Kökény utca 14.
E-mail cím: info@sztaviweb.hu
Adatfeldolgozás oka: tárhely szolgáltatás, informatikai üzemeltetés, karbantartás

A Dentalmester Kft. igénybe vesz fogtechnikusokat is, akik részére a beteg beazonosítás céljából feltétlenül szükséges személyazonosító adatokat átadja. A fogtechnikusok nevéről és elérhetőségéről emailben nyújtunk tájékoztatást, erre vonatkozó igény esetén. A személyes adatokat a Dentalmester Kft. harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar jogszabályok bizonyos esetben kötelező adattovábbítást írnak elő (pl.: járványügyi érdekből). Ebben az esetben, illetve minden olyan egyéb esetben, ahol az Dentalmester Kft. erre vonatkozó kötelezést megállapító határozatot/döntést kap – az orvosi titoktartásra vonatkozó jogszabályok betartásával – az adattovábbításnak eleget tesz.

A páciens adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önt, mint az adatkezeléssel érintett pácienst, az alábbi, adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik meg a személyes adatainak vonatkozásában:
 • Hozzáférés és tájékoztatás joga - Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra is, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról ingyenesen másolatot igényelhet, valamint bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról. Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján tagadhatja csak meg.
 • Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga - a személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Tiltakozás joga - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben - bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Az Dentalmester Kft. biztosítja a tiltakozás jogát abban az esetben is, ha a tiltakozási jogával nem a saját helyzetével összefüggő okból kíván élni.
 • Adatok hordozhatóságának joga - Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa. Felhívjuk figyelmét, hogy biztonsági okok miatt külső adathordozó eszközt az adatok hordozásához nem áll módunkban elfogadni.
 • Hozzájárulás visszavonásának joga – amennyiben az adatkezelés kizárólagosan az Ön hozzájárulásán alapul (pl.: kapcsolattartási adatainak vonatkozásában) úgy Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. A kapcsolattartási adatokhoz adott hozzájárulás visszavonása esetén nem tudjuk biztosítani az Ön ellátását.
 • Hozzátartozó és más személy tájékoztatása
  A páciens a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor, vagy később rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki. A pácienst a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
  A páciens (vagy törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.
Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy egyes jogai részben korlátozottak lehetnek az Dentalmester Kft.-re, mint egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek miatt (amennyiben pl.: egy jogszabály kötelezően előírja nekünk a személyes adatai megőrzését, akkor azokat nem tudjuk törölni, így a törlési jogának sem tudunk eleget tenni).
Amennyiben jogaival élni kíván, vagy bármilyen kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérjük küldjön nekünk e-mailt vagy postai levelet elérhetőségeink valamelyikére, az eset átvizsgálása után legkésőbb 30 napon belül választ kap.
Elérhetőségeink:
E-mail cím: info@mesterdent.hu
Postai cím: 1095 Budapest, Mester u. 5. fsz. 2.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton, vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Az adatok tárolása és továbbítása során az általános baleset- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe kell venni.

Eljárás az adatok sérülése esetén
Az egészségügyi és személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását.

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések A fogorvosi/orvosi ellátást nyújtó szolgáltató meghatározott időközönként automatikus biztonsági mentést végez a számítógépes rendszerben, így folyamatossá téve az adatok mentését. Harmadik félnél tárolt adatok biztonsági mentéséért harmadik fél felelős.

Weboldal látogatási adatok
A www.mesterdent.hu weboldalon történő látogatás során kis szöveges információs fájlokat, úgynevezett cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de személyes információkat nem tárolnak. A cookie-k a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók eszközeinek merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt az adatkezelő a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetők.

Panasz benyújtása, bírósági jogérvényesítés
Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
 • közvetlenül a Dentalmester Kft.-hez fordulhat az említett elérhetőségek valamelyikén
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu
Az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei:

Weboldal: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató módosítása
A Dentalmester Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, a mindenkor hatályos verzió a weboldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában található meg.
Adatkezelési tájékoztató verzió utolsó módosítása: 2023.11.01.